Dokumentacja inwestycyjna

Dokumentacja inwestycyjna

Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, realizowana przez każdego uczestnika życia gospodarczego, jeśli jest prawidłowo wpisana w strukturę funkcjonującej organizacji, wpływa pozytywnie na nasze otoczenie a organizacja, w której rozwoju uczestniczymy, ma dobry wizerunek – jest przyjazna środowisku, odpowiada wymaganiom polskiego prawa ochrony środowiska i dyrektywom Unii Europejskiej

Dla działań realizowanych przez Państwa w cyklu inwestycyjnym oferujemy nasze usługi w zakresie:

Realizacji projektów planów zagospodarowania:

 • sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego i projektów strategii rozwoju regionalnego
 • sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko projektów polityk, strategii, planów lub programów dotyczących różnych dziedzin gospodarki

Realizacji przedsięwzięć (nowe inwestycje, modernizacje i rozbudowy, zmiana przeznaczenia obiektów):

 • kompleksowa obsługa w zakresie zastępstwa inwestycyjnego, projektowania i nadzorów (w tym nadzorów inwestorskich)
 • wykonywanie przedprojektowych studiów wykonalności inwestycji (ze względu na ochronę środowiska – uwarunkowania lokalne i prawne)
 • wykonywanie koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ekologicznych aspektów stosowanych technologii;
 • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnych:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
c) decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
d) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
e) decyzji pozwolenie wodnoprawne (wykonywanie urządzeń wodnych, pobór wód podziemnych, rolnicze wykorzystanie ścieków)
f) decyzji przy robotach zmieniających stosunki wodne, polegających na regulacji wód i innych związanych z gospodarką wodną
g) decyzji zatwierdzająca projekt scalania lub wymiany gruntów
h) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

 • projektowanie monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • sporządzanie analiz porealizacyjnych przedsięwzięć dla określenia rzeczywistego oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla istniejących i planowanych przedsięwzięć

Udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ochrony środowiska

 • zastępstwo inwestora reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym
 • uczestnictwo, w otwartych dla społeczeństwa, rozprawach administracyjnych w postępowaniach o wydanie poszczególnych decyzji
 • udział w negocjacjach ze społecznościami lokalnymi, stronami postępowania administracyjnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • reprezentowanie inwestorów w nieformalnych spotkaniach stron postępowania w celu prezentacji aspektów środowiskowych projektowanych przedsięwzięć.