Dokumentacja eksploatacyjna

Dokumentacja eksploatacyjna

Wymagania stawiane przez rynek dzisiejszym przedsiębiorstwom wymuszają konieczność minimalizacji kosztów działania. Z kolei wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska są coraz bardziej rygorystyczne, a co za tym idzie są coraz bardziej kosztowne.
Integracja i wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało konieczność spełnienia wymagań i zapisów szeregu dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska. Dochodzą do tego jeszcze inne wymagania – wymagania biznesu „czystego ekologicznie”, który obecnie stanowić może bardzo pożądaną i atrakcyjną wizytówkę firmy.
Oferta związana z dokumentacją eksploatacyjną jest kierowana do wszystkich przedsiębiorców prowadzących zakłady produkcyjne lub usługowe i wszelkie inne przedsięwzięcia, które funkcjonują w środowisku. Większość z tych organizacji powinna posiadać decyzje administracyjne zezwalające na korzystanie ze środowiska. Decyzje te określają limity ilości i rodzaje substancji, które mogą być wprowadzane do środowiska. 
Za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów) należy wnosić opłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę oferujemy nasze usługi w zakresie:

  • wykonywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych – pozwoleń na korzystanie ze środowiska:

a) pozwoleń zintegrowanych
b) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
c) pozwoleń na wytwarzanie odpadów
d) pozwoleń wodnoprawnych
e) innych pozwoleń na korzystanie ze środowiska i analiz związanych np. z emisją hałasu czy też z promieniowaniem elektromagnetycznym

  • a także, ewidencji zanieczyszczeń i odpadów i obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach tych prac oferujemy:

  • wykonywanie dokumentacji zgłoszenia instalacji
  • wykonywanie studiów (operatów) ochrony powietrza z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • wykonywanie inwentaryzacji powstających odpadów i sposobów ich zagospodarowania – studia zagospodarowania odpadów
  • przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki odpadami o:

a) uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
b) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów – odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
c) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

  • wykonywanie operatów wodnoprawnych w zakresie:

a) poboru wód podziemnych i powierzchniowych;
b) eksploatacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wód podziemnych i powierzchniowych;
c) eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych;
d) odprowadzania oczyszczonych wód opadowych do wód i do gruntu;
e) odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód i do gruntu;
f) budowy i eksploatacji urządzeń wodnych i służących gospodarce wodnej;

  • wykonywanie studiów (operatów) ochrony przed hałasem
  • sporządzanie przeglądów ekologicznych – w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez organ ochrony środowiska
  • wykonywanie analiz, opracowań i wdrożenia organizacji w zakresie przygotowania zakładu do przeciwdziałania awariom przemysłowym i ich skutkom

– karty bezpieczeństwa wyrobów;
– program zapobiegania awariom;
– system bezpieczeństwa zakładu;
– raport o bezpieczeństwie zakładu;
– plan operacyjno-ratowniczy dla zakładu;